1225 Budapest, Nagytétényi út 291. titkarsag@ovoda22.hu +36 1 207 1025

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÓVODAI FOGLALKOZÁSON VALÓ RÉSZVÉTEL ALÓLI FELMENTÉSRŐL

Mit kell tudni az óvodai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentésről?

  • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. 
  • A nevelési év szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tart.
  • Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint „a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap”.

 A felmentést engedélyező szerv elérhetőségei:   

Budapest Főváros Kormányhivatala

XXII. Kerületi Hivatala 

Hatósági Osztály 

(1221 Budapest, Anna utca 15/b.)

Maró Richárd hivatalvezető

A XXII. kerületi Egyesített Óvoda felvételi körzete a kerület teljes területe, a tagóvodák orientáló jellegű vonzáskörzettel rendelkeznek.

Az óvodába jelentkezés helyszíne: az Egyesített Óvoda Központja (1225 Budapest, Nagytétényi ú 291.) tel.: 06 1 207-1025/11. mellék

Budapest, 2024. január 4.

                                                                                                             Orbán Judit Tímea

                                                                                                            óvodaigazgató s.k.