1225 Budapest, Nagytétényi út 291. titkarsag@ovoda22.hu +36 1 207 1025

TÁJÉKOZTATÁS A TANKÖTELEZETTSÉG MEGKEZDÉSE ALÓLI FELMENTÉSRŐL

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 6. életévét, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A tankötelezettség megkezdése alól az Oktatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a szülő kérésére egy év időtartamra felmentést engedélyezhet. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 18-ig nyújthatja be a Hivatalhoz. Az eljárás ügyintézési határideje ötven nap.

A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. Szülői kérelem hiányában a gyermek tankötelezettsége megkezdésének halasztását a gyámhatóság is kezdeményezheti. A szülő kérelme alátámasztására kérelméhez csatolhatja a gyermek fejlettségét alátámasztó óvodai dokumentumokat is. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. 

Ha a felmentést engedélyező szerv azért engedélyezi a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben való részvételét, vagy a szakértői bizottság azért javasolja a tankötelezettség megkezdése alóli felmentésre irányuló kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben való részvételét, mert a gyermek sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, akkor a gyermek számára az óvoda a szakértői bizottság által javasolt fejlesztéseken túl, a tankötelezettség teljesítésének megkezdéséhez szükséges értelmi, testi, lelki és szociális érettség elérésére irányuló, az óvodai nevelés időkeretébe ágyazott célzott foglalkozásokat biztosít.

Amennyiben a szakértői bizottság a jogszabályokban meghatározott esetben további egy év óvodai nevelésre tett javaslatot, akkor a gyermek státusza utóbb nem módosítható, vagyis nem „gondolhatja meg magát” sem a szülő, sem az óvoda, sem a szakértői bizottság úgy, hogy a gyermek mégis kezdje meg az iskolát, hiszen a további egy év óvodai nevelés mint jogkövetkezmény a törvény erejénél fogva beállt.

További információk eléhetők az alábbi linken. www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa 

Összefoglalva:

  • a tankötelezettség megkezdése alól kizárólag a Hivatal adhat felmentést, a kérelmet a szülőnek kell benyújtania január 18-ig;
  • a szakértői bizottság, valamit a Hivatal által kiadott felmentésre tett javaslat a későbbiekben nem módosítható.  

Budapest, 2023. december 19.

Orbán Judit Tímea
  óvodaigazgató