1225 Budapest, Nagytétényi út 291. titkarsag@ovoda22.hu +36 1 207 1025

Óvodai beiratkozás a 2024/2025-ös nevelési évre

BT logó2

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata

POLGÁRMESTER

1221 Budapest, Városház tér 11. • Levelezési cím: 1775 Budafok 1 Pf.: 109. Telefon: 229-2617

E-mail: polgarmester@bp22.huwww.budafokteteny.hu

 

 

 

                                                    

H I R D E T M É N Y

az óvodai felvételekről a 2024/2025. nevelési évre

                                                                                                                                                                                                                                                                           ikt.sz.: BP22/2978-2/2024.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nknt.) 8. § (1) bekezdése értelmében: „az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény”.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata által fenntartott Egyesített Óvoda az Nknt. 4. § 27.-28. pontja értelmében egyetlen székhellyel, valamint 14 feladatellátási hellyel/tagintézménnyel rendelkező - óvodai nevelési alapfeladatot - ellátó köznevelési intézmény. Önkormányzatunk ennek értelmében egyetlen óvodai nevelési alapfeladatot ellátó köznevelési intézménynek a fenntartója, amelynek felvételi körzete kerületünk teljes közigazgatási területe. A fenntartó óvodai nevelési alapfeladatának eleget tesz, amennyiben a gyermeket az Egyesített Óvoda bármely tagóvodájába felveszi. Az Nknt. 49. § (3) bekezdése szerint: „az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.” (a feladatellátási helyek/tagintézmények vonzásterülete megtalálható a www.budafokteteny.hu, valamint a www.ovoda22.hu  honlapon).

Az Nknt. 8. § (2) bekezdése értelmében: „gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.” A szülők az óvodai nevelés alóli felmentés iránti kérelmüket a területileg illetékes járási hivatalnál 2024. április 15. napjáig terjeszthetik elő.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdése alapján „az a szülő vagy törvényes képviselő:     

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.”

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

  • Abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek betölti a harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától napi négy órában kötelező óvodába járnia.
  • A Nknt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik, a jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekek estében is. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.
  • A Nknt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az önkormányzati fenntartású XXII. kerületi Egyesített Óvodába történő jelentkezés időpontjai, és helyszínei:

2024. április 22-24.

 

április 22. (hétfő)

7-18-ig                              

Cziffra György Nagytétényi Kulturális Központ (1225 Budapest, Nagytétényi út 274-276.)   

április 23. (kedd)

7-18-ig                             

Cziffra György Nagytétényi Kulturális Központ (1225 Budapest, Nagytétényi út 274-276.)  

április 24. (szerda)

7-18-ig                           

Cziffra György Nagytétényi Kulturális Központ (1225 Budapest, Nagytétényi út 274-276.)

A beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat és a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat, és a szülő lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
  • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőknek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,
  • a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő tagóvodába való jelentkezéshez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatát (az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek befogadására jogosult tagóvodák és elérhetőségük a www.budafokteteny.hu honlapon található),
  • a korai fejlesztésben részesült vagy sajátos nevelési igényű gyermek szakértői véleményét,
  • amennyiben a gyermek már rendelkezik óvodai jogviszonnyal, az oktatási azonosító számát.

 

Az óvodai jelentkezésre vonatkozó információk, és a beiratkozási nyilatkozat letölthető a www.ovoda22.hu honlapról, valamint papír alapon is elérhetőek a XXII. kerületi Egyesített Óvoda központjában (1225 Budapest, Nagytétényi út 291.), az Egyesített Bölcsőde tagbölcsődéiben és a Védőnői Szolgálat védőnőinél.

A XXII. kerületi Egyesített Óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról 2024. május 28-ig - írásban - értesíti a szülőket.

A Nknt. 37. § (2) bekezdése szerint az óvodai felvételi döntés ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be a XXII. kerületi Egyesített Óvoda vezetőjénél, amely kérelmet az óvodavezető az ügy összes iratával nyolc napon belül Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez küldi meg, aki meghozza a másodfokú döntést. A szülő a másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, akkor köteles arról 2024. június 04-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A 2024/2025. nevelési év kezdete: 2024. szeptember 2. (hétfő). A gyermekek fogadása a tagóvodákban a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

Budapest, 2024. március 20.                                                                                                                           

     Karsay Ferenc polgármester s.k.