1225 Budapest, Nagytétényi út 291. titkarsag@ovoda22.hu +36 1 207 1025

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete 73/2016. határozata szerint a XXII. kerületi Egyesített Óvoda feladat-ellátási helyeinek orientáló jellegű vonzáskörzete van, a XXII. kerületi Egyesített Óvoda felvételi körzete Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület teljes közigazgatási területe. 

A jelentkezés helyszíne: az Egyesített Óvoda Központja (1225 Budapest, Nagytétényi ú 291.)

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. 
 • Abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek betölti a harmadik életévéta nevelési év kezdő napjától napi négy órában kötelező óvodába járnia (óvodaköteles a gyermek). A nevelési év szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tart.
 • A nevelési–oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 25. § (9) bekezdése alapján

életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek otthonául használja azt az ingatlant, amely a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

A beiratkozáskor be kell mutatni: 

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (azaz a gyermek lakcímkártyáját),
 • a gyermek TAJ kártyáját, 
 • a szülő személyi azonosító igazolványát,
 • a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát (azaz lakcímkártya),
 • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőknek igazolniuk kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,
 • a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő tagóvodába való jelentkezéshez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges (az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek befogadására jogosult tagóvodák és elérhetőségük a www.budafokteteny.hu, valamint a www.ovoda22.hu honlapon található),
 • a korai fejlesztésben részesült vagy sajátos nevelési igényű gyermek szakértői véleményét,
 • amennyiben a gyermek már rendelkezik óvodai jogviszonnyal, az oktatási azonosító számát

Budapest, 2024. január 4.

                                                                                                           Orbán Judit Tímea

                                                                                                             óvodaigazgató