Home » Magunkról

Magunkról

 

Óvodánk Budapest XXII. kerületében működő 5 csoportos intézmény. Budafokon, a domboldal alján helyezkedik el. Történelmi helyek veszik körül, közvetlen szomszédságunkban áll a Törley kastély és régi pezsgőgyár, az óvoda fölötti területen található az 1909-ben épült Törley sírkápolna. Ez a közvetlen környezet gyönyörű látványt nyújt a hozzánk érkezőknek.

Az épület 1949-ben lett óvodának kialakítva, családias jellegű, felújítása, karbantartása, állagmegóvása folyamatos. A közepes illetve kisméretű termeket a gyermekek szükségleteinek megfelelően otthonosan rendeztük be, számos játék- és egyéb tevékenység lehetősége áll rendelkezésükre. Az eszközök és felszerelések beszerzése, pótlása rendszeres, célunk az otthonos, esztétikus környezet biztosítása. Óvodánk támogatása céljából 1997-ben, szülői kezdeményezésre létrejött a Figyelj Ránk Alapítvány.

A csoportszobák egyéni arculatát az óvodapedagógusok együtt alakítják ki. Ehhez kapcsolódik a csoportok elnevezése is: Katica, Méhecske, Pillangó, Teknős és Aranyhalacska csoport. Jellemző egyéni arculatunkra, hogy a Teknős csoportban teknősöket, az Aranyhalacska csoportban aranyhalakat nevelgetünk közösen a gyermekekkel.

Az épületnek három egymástól elhatárolt nagyméretű játszóudvara van, környezet adta lehetőségeink egyik jellemzője, hogy a terület domboldalon fekszik. Sok lehetőséget ad a szabadtéri játékokra, mozgásfejlesztésre, a téli sportokra, a természet megfigyelésére. Két hátsó udvarunkat 2015 nyarán újíttatta fel fenntartónk, a XXII. kerületi Önkormányzat.

Évtizedek óta fogékonyak vagyunk a testi, értelmi, érzékszervi sérüléssel, szociális hátránnyal küzdő gyermekek és családjaik felkarolására. 1991-től Rózsáné Czigány Enikő és Felvégi Józsefné kezdeményezésére indult el óvodánkban a „Széles korhatárú integrált óvodai nevelés programja”.

Büszkék vagyunk arra, hogy hazai szinten az együttnevelés elsőként óvodánkban valósult meg. Az óvodai integráció toleranciára, elfogadásra, a másik ember tiszteletben tartására nevel. Az ép gyermekek új, eddig át nem élt tapasztalatokat szereznek a másságról, egymás elfogadásáról, új morális értékeket ismernek meg. A sajátos nevelési igényű gyermekek számára mintát nyújtanak, segítik a társas viselkedés szabályainak elsajátítását, a társadalmi beilleszkedést.

Óvodánk Pedagógiai Programja a differenciált, egyéni bánásmód. Pedagógiai programunk a gyermekek együttműködésére, az egészséges és a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésére épül teljes integrációban.

Nevelésünk gyermekközpontú, befogadó (inkluzív), amely során a gyermek fejlődési ütemének, érési törvényszerűségeinek figyelembevételével biztosítjuk az életkoronként és egyénenként változó testi-, lelki-, szociális-, értelmi szükségletek kielégítését, egyéni képességeihez, készségeihez igazodó személyiség fejlesztését, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, és meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.

Elsődleges tevékenységünk a játék, mint életkori sajátosság és a személyiségfejlesztés leghatékonyabb eszköze. Célunk, hogy minél sokrétűbb tájékozódó tevékenységgé váljon a játék, a játékba integrált tanulás.

Fontosnak tartjuk a mozgást, a mozgásos játékokat. Célunk a természetes, harmonikus mozgás kialakítása, alapozása, a testi képességek fejlesztése, a mozgásszükséglet kielégítése, a koordináció javítása, az akarat, kitartás, alkalmazkodás, tájékozódás fejlesztése. 5 éves kortól gyermekeink számára biztosítjuk az úszás lehetőségét.

Hagyományaink ápolásával változatossá tesszük gyermekeink életét. Ünnepeinkkel kultúránk értékeit közvetítjük, pozitív irányba alakítjuk a gyermekek társadalomhoz, természethez való viszonyát, esztétikai érzékének fejlődését, kultúránk megismerését.

Nevelésünk célja: boldog, szabad, élményekben és tevékenységekben gazdag óvodás élet biztosítása, amely az óvodát „óvodának” őrzi meg.

Óvodánk kapcsolatai közül egyik legfontosabb a családokkal való együttműködés. Ennek pozitív eredményeit nap mint nap tapasztaljuk, a szülők aktívan részt vesznek az óvoda életében: erre ad lehetőséget az őszi- és tavaszi oviszépítő nap, ünnepeink: Karácsony, Húsvét, zöld-ünnepek, Anyák-napja, Gyermeknap…

„És érezzék egy kézfogásról rólad,
hogy jót akarsz, és te is tiszta, jó vagy;
 s egy tekintetük elhitesse véled:
– szép dolgokért élsz – és érdemes élned!”

/ Váci Mihály/

 

 

2010. május Ovi2a

 

A Tündérkert tagóvoda általános tájékoztatója

 

Az óvoda nyitvatartási ideje: 6.00 – 18.00 óráig

 

 

Étkezési befizetés rendje:

A teljes étkeztetési térítési díj összege az óvodai faliújságon tekinthető meg.

2019. évi étkezési befizetések időpontjai

Ebédbefizetésre az adott napokon délelőtt 6-10 óra között van lehetőség.
A befizetések napjai az adott hónap 3.-át követő hétfő!

Befizetés napja

január 7.
február 11.
március 11.
április 8.
május 6.
június 3.
július 8.
augusztus 12.
szeptember 9.
október 7.
november 11.
december 9.

Pótbefizetés

január 21.
február 18.
március 18.
április 15.
május 20.
június 11.
július 15.
augusztus 26.
szeptember 16.
október 14.
november 18. december 16.

Befizetési időszak

február hó
március hó
április hó
május hó
június hó
július hó
augusztus hó
szeptember hó
október hó
november hó
december hó
2020. január hó