Home » Magunkról

Magunkról

 

Szülői kérelem hosszabb idő igazolás

 

 

ovi

Pedagógiai programunkról röviden

Az óvoda helyi pedagógiai programunk címe: Differenciált egyéni bánásmód az óvodában

Kiemelt feladatunk:

Az óvodáskor végére saját fejlődési ütemében érje el a gyermek az iskolai munkához, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges szintet testi, lelki és szociális téren.

A prevenciós fejlesztés célja:

A lehetséges problémák megelőzése az óvodába kerülés pillanatától folyamatosan, mely tart az óvodáskor végéig és minden kisgyermekre kiterjed.

E feladat megvalósításához óvodapedagógusaink megfelelő szakmai felkészültséggel, végzettséggel rendelkeznek. Fejlesztő, foglalkoztató helység áll rendelkezésünkre, képességfejlesztő és mozgásos fejlesztő játékok biztosításával.

Mivel a gyermek elsődleges, alapvető önként választott tevékenysége a játék, így az is programunk középpontjában áll.

Az egészséges életmódra nevelésben a szokások kialakítása mellett a mozgást helyezzük előtérbe, így mindennapos a testnevelés foglalkozás. Az egészséges táplálkozásra is odafigyelünk.

Kiemelten kezeljük az anyanyelvi és kommunikációs nevelést, mely átfogja az óvodai nevelőtevékenységünket.

Gondot fordítunk a beszédkedv fenntartására, a gyermekek meghallgatására, az udvariassági formák kialakítására, a mindennapi mesélésre, verselésre, bábozásra. Rendszeresen tartunk gyermekeinknek bábelőadást.

Néhány szó az óvodai ismeretszerzésről

Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzáson alapuló, spontán tevékenység.

Az egész nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozásokon valósul meg. E folyamatban a gyermekek a világról való tájékozódásuk mellett elsajátítják a későbbi tanuláshoz szükséges viselkedési formákat is (képességek, készségek fejlesztése).

Óvodánkban előre tervezett és szervezett oktatómunka folyik a következő foglalkozási ágak keretében:

– külső világ tevékeny megismerése (természeti, társadalmi környezet, matematika)

– verselés, mesélés

– ének, énekes játék, gyermektánc

– Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

– Mozgás

Család és óvoda kapcsolata

A gyermekek egészséges fejlődése érdekében fontosnak tartjuk együttműködésünket a szülői házzal. Szeretnénk, ha ez az igény a szülők részéről is élne, s a gyermekekkel kapcsolatos örömeikkel, javaslataikkal rendszeresen megkeresnének bennünket.

Az óvoda működési rendje

Nyitva tartás naponta 6 órától 18 óráig, mely időszak alatt a csoport óvónői váltott műszakban foglalkoznak a gyermekekkel. 17 órától ügyeletet tartunk, mely 6 hetente váltva, egy-egy csoportban működik.

Mit kell tennie, ha felvételt nyert gyermeke?

Június hónapban az új szülők részére rövid tájékoztatást tartunk, összevont szülői értekezlet keretében.

Augusztus utolsó hetében ismerkedési délutánt szervezünk a szülők, gyermekek, óvónők, dadus nénik részvételével. A pontos időpontot az óvoda hirdetőtábláján tesszük közzé.

Óvodánk filozófiája

Családias légkört próbálunk kialakítani, amivel elősegítjük a boldog gyermekkort.

Illedelmességre nevelünk, s tanítjuk a jót személyes példánkkal is.

Láttatjuk a világot és ezzel elősegítjük a sokoldalú készség és képesség fejlesztését.

Logikus és problémamegoldó gondolkodásra neveljük a ránk bízott gyermekeket.

Azt valljuk, hogy a gyermek fejleszthető, fejlesztendő.

Gyermekeink jogait, szükségleteit tiszteletben tartjuk.

Szeretetünkkel irányítjuk és óvjuk őket.

Engedjük kibontakozni gyermeki kíváncsiságukat.

Minden gyermek hordoz magában értéket.

Ünnepeinkkel elősegítjük közösségi érzésüket hazájuk és családjuk iránti szeretetüket.

 

Csillagszemű Alapítvány

Intézményünk dolgozói, a gyermekek színvonalas ellátása érdekében 1991-ben alapítványt hoztak létre. Az alapítvány nyitott, bárki csatlakozhat hozzá. Az alapítvány működéséről a kuratóriumi tagokon keresztül és más formában is tájékoztatjuk Önöket.

Az alapítvány számlájára befolyt összeget a gyermekek környezetének szépítésére, ünnepeink gazdagítására, stb. fordítjuk.

Számlaszám: 11722003-20070067
Adószám: 19672232-1-43

Ez úton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki az adója 1%-ával gondolt óvodánkra!


ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:
  • Óvodánk nyitva tartása: 600 –tól 1800 óráig

 

  • Az óvodai nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart
    Nyári zárva tartás közzététele: 2019. február 15.

Éves programjaink

 

Augusztus 31: Nevelés nélküli munkanap

Szeptember 15: Játék Világnapja

Szeptember 24-Október 2-ig: Szülői értekezletek

Október 3: Gyümölcsfesztivál

Október 13: Nevelés nélküli munkanap

Október 17: Peter Czerny Alapítvány látogatása az óvodában

Október 19: Teddy Maci Kórház

November 5: Szülői Fórum

November 5-9. között: Márton napi készülődés a csoportokban

November 21-23: Karácsony fotózás

December 6: Mikulás érkezése

December 10: Adventi barkácsoló délután – Jótékonysági kézműves – és süteményvásár

December 18: Karácsonyi ünnepség és bábszínház

Február: Farsangi mulatság

Március 14: Nemzeti Ünnepünkről való megemlékezés

Március 22: A Víz Világnapja

Március: Kerületi Sportverseny

Április 15-19: Húsvéti készülődés

Május elején: Anyák napi köszöntés

Május 22-24.: Leánykás napok vidám programokkal

Május vége: évzárók, nagycsoportosok ballagása