Home » Magunkról

Magunkról

ovi

 

Pedagógiai programunkról röviden

Az óvoda helyi pedagógiai programunk címe: Differenciált egyéni bánásmód az óvodában

Kiemelt feladatunk:

Az óvodáskor végére saját fejlődési ütemében érje el a gyermek az iskolai munkához, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges szintet testi, lelki és szociális téren.

A prevenciós fejlesztés célja:

A lehetséges problémák megelőzése az óvodába kerülés pillanatától folyamatosan, mely tart az óvodáskor végéig és minden kisgyermekre kiterjed.

E feladat megvalósításához óvodapedagógusaink megfelelő szakmai felkészültséggel, végzettséggel rendelkeznek. Fejlesztő, foglalkoztató helység áll rendelkezésünkre, képességfejlesztő és mozgásos fejlesztő játékok biztosításával.

Mivel a gyermek elsődleges, alapvető önként választott tevékenysége a játék, így az is programunk középpontjában áll.

Az egészséges életmódra nevelésben a szokások kialakítása mellett a mozgást helyezzük előtérbe, így mindennapos a testnevelés foglalkozás. Az egészséges táplálkozásra is odafigyelünk.

Kiemelten kezeljük az anyanyelvi és kommunikációs nevelést, mely átfogja az óvodai nevelőtevékenységünket.

Gondot fordítunk a beszédkedv fenntartására, a gyermekek meghallgatására, az udvariassági formák kialakítására, a mindennapi mesélésre, verselésre, bábozásra. Rendszeresen tartunk gyermekeinknek bábelőadást.

Néhány szó az óvodai ismeretszerzésről

Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzáson alapuló, spontán tevékenység.

Az egész nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozásokon valósul meg. E folyamatban a gyermekek a világról való tájékozódásuk mellett elsajátítják a későbbi tanuláshoz szükséges viselkedési formákat is (képességek, készségek fejlesztése).

Óvodánkban előre tervezett és szervezett oktatómunka folyik a következő foglalkozási ágak keretében:

– külső világ tevékeny megismerése (természeti, társadalmi környezet, matematika)

– verselés, mesélés

– ének, énekes játék, gyermektánc

– Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

– Mozgás

Család és óvoda kapcsolata

A gyermekek egészséges fejlődése érdekében fontosnak tartjuk együttműködésünket a szülői házzal. Szeretnénk, ha ez az igény a szülők részéről is élne, s a gyermekekkel kapcsolatos örömeikkel, javaslataikkal rendszeresen megkeresnének bennünket.

Az óvoda működési rendje

Nyitva tartás naponta 6 órától 18 óráig, mely időszak alatt a csoport óvónői váltott műszakban foglalkoznak a gyermekekkel. 17 órától ügyeletet tartunk, mely 6 hetente váltva, egy-egy csoportban működik.

Mit kell tennie, ha felvételt nyert gyermeke?

Június hónapban az új szülők részére rövid tájékoztatást tartunk, összevont szülői értekezlet keretében.

Augusztus utolsó hetében ismerkedési délutánt szervezünk a szülők, gyermekek, óvónők, dadus nénik részvételével. A pontos időpontot az óvoda hirdetőtábláján tesszük közzé.

Óvodánk filozófiája

Családias légkört próbálunk kialakítani, amivel elősegítjük a boldog gyermekkort.

Illedelmességre nevelünk, s tanítjuk a jót személyes példánkkal is.

Láttatjuk a világot és ezzel elősegítjük a sokoldalú készség és képesség fejlesztését.

Logikus és problémamegoldó gondolkodásra neveljük a ránk bízott gyermekeket.

Azt valljuk, hogy a gyermek fejleszthető, fejlesztendő.

Gyermekeink jogait, szükségleteit tiszteletben tartjuk.

Szeretetünkkel irányítjuk és óvjuk őket.

Engedjük kibontakozni gyermeki kíváncsiságukat.

Minden gyermek hordoz magában értéket.

Ünnepeinkkel elősegítjük közösségi érzésüket hazájuk és családjuk iránti szeretetüket.

 

Csillagszemű Alapítvány

Intézményünk dolgozói, a gyermekek színvonalas ellátása érdekében 1991-ben alapítványt hoztak létre. Az alapítvány nyitott, bárki csatlakozhat hozzá. Az alapítvány működéséről a kuratóriumi tagokon keresztül és más formában is tájékoztatjuk Önöket.

Az alapítvány számlájára befolyt összeget a gyermekek környezetének szépítésére, ünnepeink gazdagítására, stb. fordítjuk.

Számlaszám: 11722003-20070067
Adószám: 19672232-1-43

Ez úton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki az adója 1%-ával gondolt óvodánkra!


ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:
  • Óvodánk nyitva tartása: 600 –tól 1800 óráig

 

  • Az óvodai nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart
    Nyári zárva tartás:  2018. július 16-tól augusztus 10-ig.

Éves programjaink

 

Szeptember 1.: Nevelés nélküli munkanap

Szeptember 15.: Játék Világnapja

Szeptember 27.: Gyümölcsfesztivál keretein belül ugrálóvárazás és gyermek koncert

Szeptember 28. : Gyümölcs fesztivál családi napja

Október 4.: Állatok Világnapja alkalmából “Állati jó bemutató”

November 6-10. között: Márton napi készülődés a csoportokban

November 20-22.: Karácsony fotózás

December 6.: Mikulás érkezése

December 11.: Jótékonysági kézműves – és süteményvásár

December 19.: Karácsonyi ünnepség és bábszínház

Február 7.: Farsangi mulatság

Március 14.: Nemzeti Ünnepünkről való megemlékezés

Március 24.: Kerületi Sportverseny

Március 26-28.: Húsvéti fotózás

Március 26-28.: Húsvéti készülődés

Április 6. és 16.: Nyílt nap az új kiscsoportosok szüleinek

Április 23-27.: Óvodai beiratkozás

Május 2-4.: Anyák napi köszöntés

Május 12. Óvodás duatlon

Május 23-25.: Leánykás napok vidám programokkal

Május vége: évzárók, nagycsoportosok ballagása