Home » Magunkról

Magunkról

 

 

Szülői kérelem hosszabb idő igazolás

 

 

 

DSC08429

DSC08432

 

„A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítsünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit.”

„Keresem a gyermek titkát, és kérdezem: Hogyan segíthetnék abban, hogy ÖNMAGA lehessen?” (Janus Korczak)

 

Csicsergő tagóvoda bemutatkozása

Óvodánk a XXII. Kerület Egyesített Óvoda tagintézményeként működik. Barátságos, hívogató környezetben két épületben, két-két, vegyes életkorú csoportban várjuk a gyermekeket. Tágas, ligetes udvarunk elegendő teret nyújt minden gyermek számára.

Nevelő munkánkban fontosnak tartjuk gyermekeink sokoldalú, harmonikus fejlődését, mely során figyelembe vesszük a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait.

Az óvoda külső és belső tereit úgy alakítjuk ki, hogy esztétikus, gyermekközpontú, családias légkört árasszon. Természetsarkok, mobil bútorok, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak megfelelő játékeszközök, általunk készített fejlesztő játékok, mozgásfejlesztő eszközök segítik a gyermekek nevelését, fejlesztését.

Udvaron változatos tevékenységekre van lehetőség. KRESZ pálya, sportpálya, mászókák, hinták, homokozók, csúszdák állnak a gyermekek rendelkezésére. Az udvari eszközkészletünket folyamatosan bővítjük, futókerékpárokkal, holdjárókkal, labdákkal, karikákkal, különböző mozgásfejlesztő játékokkal.

Óvodánk életének középpontjában a játék, a mozgás, a családias légkör áll. Folyamatos napirenddel segítjük a gyermekek egyéni fejlődését. Kiemelt feladatunknak tekintjük a gyermekek fejlesztését, változatos tevékenységek által. Játékos tapasztalatszerzéssel, a felfedezés örömével, a kíváncsiságuk felkeltésével tesszük örömtelivé a mindennapjaikat. Fontosnak tartjuk a gyermekek egészséges fejlődését, a helyes táplálkozást, mozgásigényük kielégítését. Ennek érdekében sokat tartózkodunk a szabad levegőn.

A családdal való kapcsolattartást elvként kezeljük és meghatározónak tekintjük, hogy a gyermek neveléséért a család és az óvoda egyaránt fontos szerepet tölt be. A családokkal való kapcsolattartásunkat a nyitottság, közvetlenség, őszinteség jellemzi. A szülők előzetesen ismerjék meg az óvodai életet, az óvoda nevelési programját, hogy tudják segíteni a gyermekük beilleszkedését. A nyílt napok, munkadélutánok, közös sportvetélkedők, és egyéb programok szervezésével – a szülőket is bevonva – színesítjük az óvodai életet.

Szeretnénk megfelelni a mai kor, a helyi sajátosságok, a közvetlen környezet, és a partnereink igényeinek.

Szeretettel várjuk azoknak a szülőknek a jelentkezését, akik szeretnék, hogy gyermekeik a játék világában kedves, türelmes, szerető, megértő óvó nénik közelében töltsék napjaikat.

 

„A gyermek ember. Szellemi, személyes életre, szabadságra és felelősségre, közösségre, nyelvre és kultúrára van rendelve.”

(Nyíri Tamás)

 

Alapítvány neve: TORZSARÁGÓ ALAPÍTVÁNY

Alapítvány adószáma: 18250640-1-43

e-mail:  csicsergo@ovoda22.hu

honlap: www.ovoda22.hu/csicsergo

Székhelye: XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Csicsergő Tagóvoda

1222. Budapest, Vöröskereszt u. 13.

Elérhetőség: Csicsergő Tagóvoda

 1222. Budapest, Vöröskereszt u. 13.

Tel.sz: 06/1-424-54-69.

Köszönjük az anyagi támogatásukat, akik a személyi jövedelemadójuk 1 %-át tagóvodánk alapítványa részére felajánlották.

Alapítvány részére egyéni támogatást is szívesen fogadunk, a felajánló határozza meg, hogy az óvoda mire fordítsa a felajánlott összeget.

Köszönjük támogatásukat!

Torzsarágó Alapítvány az 1 %-ból befolyt összegből vásárolt eszközök:

Évszám: Eszköz Átadva
2015.

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Megtervezett játék konyhabútor

5db futóbicikli

Játékok karácsonyra

Játékok karácsonyra

Játékok karácsonyra

Játékok karácsonyra

Óvoda udvara

Maci csoport, Mókus csoport, Nyuszi csoport,  Süni csoport

 

 

Köszönjük:

Alapítvány kuratórium tagjai

Az óvoda dolgozói

 

 

Általános tájékoztató

óvodások2

Tagóvoda nyitvatartási rendje:

Vöröskereszt utcai épület: 6 órától 17 óráig

Magasház utcai épület: 6 órától 17.30 óráig

gyerekek2

 

 

 

óvodások1

Nyári zárva tartás időtartama

2021. június 21-től (hétfő)- 2021. július 16-ig (péntek)

 

 

A képviselő-testületének 26/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete alapján Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat
ebéd3

2020. évre vonatkozó befizetési napok
Befizetési nap Befizetésre vonatkozó időszak
január 6. Február hó
Január 20. – pót Február hó
február 10. Március hó
Február 17 – pót Március hó
március 9. Április hó
Március 16. – pót Április hó
április 6. Május hó
Április 20. – pót Május hó
május 11. Június hó
Május 18 – pót Június hó
június 8. Július hó
június 22. Július hó
július 6. Augusztus hó
Július 20. – pót Augusztus hó
augusztus 17. Szeptember hó
Augusztus 24. – pót Szeptember hó
szeptember 7. Október hó
Szeptember 21. – pót Október hó
október 12. November hó
Október 19. – pót November hó
november 9. December hó
November 16. – pót December hó
december 7. Január hó
December 14. – pót Január hó

Teljes befizetés összege:

Óvodai étkeztetés térítési díja

Térítési díjak

2019.

 
A B C
intézményi térítési díj áfa*
(27 %)
bruttó térítési díj*
1. egész napos térítési díj: 413 Ft 112 Ft 525 Ft
2. reggeli térítési díja: 65 Ft 18 Ft 83 Ft
3. ebéd térítési díja: 285 Ft 77 Ft 362 Ft
4. uzsonna térítési díja: 63 Ft 17 Ft 80 Ft

Adatvédelmi tájékoztató Az intézményben és az intézmény szervezésében megrendezésre kerülő programok során a fénykép és videófelvételek készítéséhez kapcsolódó személyes adatok kezeléséről

A XXII. kerületi Egyesített Óvoda Csicsergő tagóvodája (továbbiakban: Intézmény, vagy Adatkezelő) kiemelten fontosnak tartja közalkalmazottjai, munkavállalói, ellátottjai, látogatói, ügyfelei, szerződéses partnerei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, így a személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyez. Minderre tekintettel kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatokat bizalmasan, célhoz kötötten, az adatvédelmi előírásoknak és a jogszabályoknak – különösen a 2018. május 25. napjától az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) – teljes mértékben megfelelve, tisztességes módon kezeli.

Az intézményben és az intézmény szervezésében megrendezésre kerülő események során a nem óvodai ellátott (hozzátartozó, előadó, egyéb résztvevő) a rendezvényeken való részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének és megnyilvánulásainak rögzítéséhez, azzal, hogy kizárólag csak kifejezett beleegyezéssel nevesíthető. Amennyiben résztvevő közszereplőnek minősül, úgy beleegyezés nélkül is nevesíthető.

Az Intézmény a későbbiekben a résztvevő tekintetében korlátozás nélkül, szabadon jogosult a résztvevőről készített és készült hang- és/vagy képfelvétel és megjelenítés hasznosítására, felhasználására (pl. a rendezvény népszerűsítésére, archiválni az óvoda fotó- és videótára számára), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel és a személyiségi jogok tiszteletben tartásával. Résztvevő ezekért sem előre, sem pedig utólag ellenszolgáltatásra nem jogosult és ilyen jellegű igényt vagy követelést nem támaszthat az Intézménnyel szemben.

Tekintettel arra, hogy az Intézmény ellátottjai gyermekek, valamint az óvoda által szervezett eseményeken gyermekek vesznek részt, akik önállóan érvényes hozzájárulást nem tehetnek, így helyettük a szülő (szülői felügyeletet gyakorló szülő), vagy ennek hiányában a törvényes képviselő (érintett) jogosult a gyermek nevében az adatai kezeléséhez szükséges, a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulást megadni.

Az adatkezelő neve: XXII. kerületi Egyesített Óvoda Csicsergő tagóvodája
Az adatkezelő elérhetősége: 1222 Budapest, Vöröskereszt u. 13.
Az adatkezelő képviselőjének neve: Lovász Tamásné tagóvoda-vezető
Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: Kozma Lívia / Korend Kft. (2800 Tatabánya, Mártírok útja 12.)

e-mail: kozma.livia@korend.hu

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés célja: A gyermekek óvodai ellátása során az óvodai élet, a különböző programok és események megörökítése, valamint az elkészült fényképek, felvételek felhasználása az Adatkezelő által az óvodát, programjait és eseményeit népszerűsítő anyagaiban, honlapján.
Az érintettek kategóriái: Az óvodai ellátást igénybevevő gyermekek, valamint az eseményeken résztvevő magánszemélyek
Az adatkezeléssel érintett adatok: gyermekekről, nevelőkről, egyéb az óvodai ellátásban résztvevő személyekről készült fénykép és videofelvétel
Adattovábbítás harmadik személynek: nem történik
Adattovábbítás harmadik országba: nem történik
Az adatkezelés időtartama/az adattörlésre előirányzott határidők: A felvételeket Adatkezelő a külön hozzájárulásban részletezettek szerint mindaddig megőrzi, amíg az Érintett a felvételek törlését nem kéri. A hozzájárulás visszavonása esetén – az esetleges nyilvánosságra hozatal és az internetes technológia miatt – természetéből fakadóan a korlátozás csak a tiltó nyilatkozat megtételét követő időszakra kötheti a jogosultat
Adatbiztonság: Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok (különös tekintettel a gyermekek személyes adatai, valamint az egyéb érzékeny adatok) biztonságos tárolása érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az érintett adatkezeléshez fűződő jogai: Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a GDPR-ban biztosított jogaikkal. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél a tárolt személyes adatai tekintetében

 • Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés joga: érintett jogosult a jelen tájékoztatón felül bővebb tájékoztatást kérni az adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről (GDPR 15. cikk)
 • Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó pontatlan adatokat az adatkezelő – az érintett jelzésére – késedelem nélkül helyesbítse (GDPR 16.cikk)
 • Törléshez való jog: Az érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok vonatkozásában kérheti a személyes adatai törlését, amennyiben a GDPR 17. cikkében megfogalmazott indokok valamelyike fennáll, többek között, ha:
  • az adatkezelés célja megszűnt,
  • az érintett a hozzájárulását visszavonja
  • az adatokat jogellenesen kezelték
  • az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

A törléshez való jog nem alkalmazható abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
 • az adatok kezelését előíró az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, ill. közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából
 • népegészségügy területét érintő közérdek alapján
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

A hozzájárulás visszavonása esetén – az esetleges nyilvánosságra hozatal és az internetes technológia miatt – természetéből fakadóan a korlátozás csak a tiltó nyilatkozat megtételét követő időszakra kötheti a jogosultat.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): érintett jogosult arra, hogy kérje az adatkezelőtől a személyes adatai kezelésének a korlátozását, ha az alábbiak valamelyike fennáll:
  • az érintett vitatja az adatok pontosságát, arra az időtartamra, ameddig az adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát
  • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
  • az érintett jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli
 • Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): az érintett jogosult a rá vonatkozó adatokat tagolt, széles körben használt géppel olvasható formátumban az adatkezelőtől megkapni.
  • amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapult és automatizált módon történik
  • nem alkalmazható abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
  • ezen jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát

Az érintett jogérvényesítési lehetőségei: Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) tartalmazza. Ennek keretében az érintett a törvényben foglalt, adatkezeléssel kapcsolatos jogainak sérelme esetén az Infotv 22. §-ában meghatározottak szerint bírósághoz, vagy az Infotv 52. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat.

Az Adatkezelő az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat megismerését biztosítja

 

Budapest, 2019. _____________________.

 

__________________________

Lovász Tamásné