Telefon: 207-1025

Tájékoztatás az óvodai étkeztetés intézményi térítési díjáról a 2022. évben

1egésznapos térítési díj bruttó         514,35 Ft
2reggeli térítési díjabruttó           76,20 Ft
3ebéd térítési díjabruttó         361,95 Ft
4uzsonna térítési díjabruttó           76,20 Ft

Az ingyenes óvodai gyermekétkeztetés igénybevételének jogosultsága

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló  328/2011. (XII.29.) Korm.rendelet, valamint a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B.§ (1) bekezdés a) pontja szerint ingyenes óvodai gyermekétkeztetés igénybevételére jogosult az a szülő, aki:

 a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül …………. év ………………….. hó ……… napjától,

   b)  tartósan beteg vagy fogyatékos,  (kérjük mellékelni az igazolás másolatát)

c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,***

e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy

f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át (2022. évben ez az összeg nettó 172.900.- Ft / fő)

Amennyiben a fenti, az ingyenes óvodai gyermekétkeztetés igénybevételének jogosultságához szükséges adatokban változás történik, azt haladéktalanul be kell jelenteni az adott tagóvodában!